Věří, že každý mlynář nosí kardinálský klobouk.
(německé rčení)

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn
435
Za Mlýnem
Dobřichovice
252 29
Praha-západ
Dobřichovice
49° 55' 32.0'', 14° 16' 22.0''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn byl založen ve 2. polovině 15. století křížovníky. V polovině 19. století koupil mlýn F. Havlík. Začátkem 20. století byl postaven nový jez a v roce 1920 elektrárna, která sloužila obci. Dnes vlastní mlýn-elektrárnu opět rodina Havlíkova. Mlýn slouží rovněž k obytným účelům
V obci
Berounka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn patřil pražskému řádů Křížovníků s červenou hvězdou. Zprávy o mlýnu pocházejí z roku 1553. Prvním uváděným mlynářem byl Hruška. K mlýnu patřila i pila, vrata pro průjezd vorů a lodí přes jez.

Mlýn postavil Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou.
1553 První písemné zápisy o mlýnu – zmiňuje se mlynář Hruška a Vaněk.
1577 Křižovníci dávají mlýn do nájmu. Součástí mlýna byl: jez s vraty, která mlynář plavcům otvíral, mlýnský ostrov, malá zahrádka a pole.
K mlýnu patřila i pila, kterou si řád ponechal k vlastnímu používání.
1619 Mlýn byl odevzdán hraběti Jindřichu Matesovi Thurnovi (i s velkostatkem) 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Podle záznamů urbální knihy z r.1651 byl "mlejn panskej posavad nespuštěnej ve svých strojích o třech kolách moučných a jednom stupním, kteréž vedlo čtyři stoupy". Ve mlýně se střídali nájemní mlynáři, mlýn nebyl udržován. Starý mlýn byl v létě roku 1732 zbořen, během léta byl postaven nový mlýn a na podzim už nový mlýn mlel.

1620 Přešel ale brzy zpět v majetek Řádu Křižovníků, kteří mlýn opět pronajímají.
1732 Mlýn byl tak sešlý, že hrozil sesutím.
26. 6. 1732 Mlýn byl zbořen.
12. 7. 1732 Položen základní kámen směrem k zámku, v kameni vyhloubena jamka a do ní byl vložen svěcený vosk, ostatky svatých, několik starých mincí a jedna mince nová.
3. 11. 1732 Nový mlýn byl vysvěcen.
4. 11. 1732 První spuštění kol mlýnských – poprvé se mlelo proso a jáhly.
Na štítu mlýna latinský letopočetný nápis „V ROCE,V NĚMŽ BYL ZBOŘEN I VYSTAVĚN“
„Zdá se, že v novém mlýně se mlynářům valně nedařilo, ježto se často střídali.“

Roku 1856 koupil od řádu mlýn František Havlík z Blatné. Po dvou létech mlýn nedbalostí shořel, shořela i mlýnská kola. V r.1872 byl ve mlýně zaveden jeden "americký stroj" a zůstala ještě dvě česká složení, která v r.1894 ustoupila zařízení "americkému". V roce 1884 byl zrušena pila. V roce 1897 byla provedena rekonstrukce strojů, dřívější 4 kola byla odstraněna a místo nich bylo zprovozněno jedno velké kolo, které pohánělo všechny mlýnské stroje až do roku 1923. V roce 1911 byl postaven nový jez místo starého šikmého.

1856 Kupní smlouvou za 10.000 zl. přešel mlýn v majetek Františka Havlíka, rodáka z Bezdědovic u Blatné, mlynáře a sekerníka mšenského panství u Slaného.
15. 8. 1858 Mlýn zcela vyhořel, ale byl znovu obnoven. Oheň vypukl v holendru (krupník), zachvátil soukolí a od toho chytla mlýnice. Stalo se tak v noci, oheň se rychle šířil, počala hořet pavlač i schodiště. Oheň neušetřil ani vodní kola. Mlynářka se s deseti dětmi zachránila skokem z prvního patra. Do zbudování nového mlýna bydlel mlynář se ženou a dětmi na zámku.
1872 F. Havlík zakoupil tzv. „amerikánské“ složení ze zrušeného mlýna v Libčicích, instaloval ho po velké povodni a nahradil jím jedno české složení. Zbylá dvě česká složení byla nahrazena v roce 1894.
1884 Majitelem mlýna se stal Karel Havlík; byl sedmý ze 13 dětí Františka Havlíka.
1886 Byla zrušena pila a místo ní vystavěno obytné stavení proti panskému dvoru.
1892 Stavba nové stodoly a kůlny.
1897 Výměna 4 mlýnských kol za jedno velké, které pohánělo všechny mlýnské stroje do roku 1912, kdy bylo vyměněno za nové, které pohánělo mlýnské stroje do roku 1923.
1902 Upraveno obytné stavení z komory v západní části mlýna.
5. 12. 1908 Instalace stejnosměrného dynama poháněného vodním kolem, které rozsvítilo první žárovky ve mlýně a tím i v Dobřichovicích.

1911 – 1912 Původní jez, postavený šikmo k toku řeky byl odstraněn a nákladem státu byl nahrazen novým jezem na dnešním místě.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

V roce 1920 Karel Havlík založil u mlýna elektrárnu. Vyrobeným elektrickým proudem byly poháněny zemědělské stroje sedláků, osvětloval ulice a nádraží. V r.1923 byla postavena nová turbina. Dodavatelem technologie byla Firma Kress-Praha, firma Kohout ze Smíchova dodala turbínu. Elektrárna pracuje dodnes, dochované je i mlýnské zařízení.

V roce 1930 byl majitelem mlýna a elektrárny  Karel Havlík.

1920 První žárovky do obce – restaurace Stará pošta a velkostatek Řádu Křižovníků.
5. 12. 1920 Dobřichovická obec propůjčila mlynáři Havlíkovi právo postavit rozvodnou elektrickou síť a zavázala se odebírat z ní elektrický proud – náklad na elektrifikaci: 270 000,- Kč. Elektrickým proudem byly poháněny stroje sedláků, osvětlení ulic a nádraží.
1920 Stavba rozvodné sítě na levém břehu Berounky.
14. 3. 1920 Stejnosměrné dynamo bylo nahrazeno generátorem na střídavý proud 380/220V.
9. 7. 1921 Pod proud byla dána i síť na pravém břehu řeky.
1923 Vodní kolo nahradila Francisova turbína od firmy Kohout ze Smíchova. Byla postavena budova elektrárny stavební firmou Kress z Prahy. Dokončena elektrifikace obce Lety.
14. 4. 1931 Spuštěna druhá Francisova turbína od firmy Kohout. Stavební práce firma Domanský.
1936 Rekonstrukce a nástavba obytné části domu.
1931 – 1940 Intenzivní rozšiřování rozvodných sítí a modernizace vybavení elektrárny.

V dětství trávil prázdniny na tomto mlýně u svého dědečka Havlíka budoucí učitel, zpěvák a zakladatel českého skautingu Antonín B. Svojsík.

(Zdroj: Junák, roč. 26, 1939-1940, zvláštní číslo z 21.10.1939, s. 2.)

1939 Dohoda o propojení s linkou 22kV Elektrárenského svazu okresů středočeských.
1939 – 1940 Stavba trafostanice na křižovatce do Karlíka.
27. 10. 1945 Dekretem presidenta republiky byly znárodněny rozvodné sítě a vyhláškou ministerstva průmyslu 7. 3. 1946 byla znárodněna elektrárna.
Rozvodné sítě K. Havlíka při znárodnění čítaly 45 km (v Dobřichovicích, Letech, Karlíku a v části Všenor).

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

1950 Spadlou zeď levého břehu mlýnské strouhy od mlýna k zámku nově vybudoval stát i se schody na máchání prádla.
1. 1. 1953 Výnosem ministerstva paliv byl mlýn i s přilehlými budovami k 1. 1. 1953 znárodněn. Vlastníkem mlýna se stává Československý stát – Středočeské mlýny n.p.
15. 3. 1954 Lidový soud Praha-západ povolil změnu zápisu vlastníka v pozemkové knize.
1. 4. 1958 Novým majitelem mlýna se stávají Kladenské mlýny n.p. Kladno
20. 9. 1961 Průmyslový odbor ONV Praha – západ nemá námitek, aby mlýn byl dán do klidu, provozovna může býti využita jako šrotovna a míchárna krmiv pro JZD Dobřichovice nebo pro výkupní závod Ruzyně.
1965 Rozsáhlá rekonstrukce turbíny stojící blíže jezu; palečné kolo bylo nahrazeno moderní převodovou skříní.
14. 6. 1965 Bývalí majitelé mlýna (Havlíkovi) žádají o vynětí obytné části mlýna ze znárodnění, protože obytná část mlýna má charakter rodinného domu. Souhlas udělen.
2. 2. 1966 Rekolaudace bytové části domu čp. 2 a přidělení čp. 435 východní části objektu.
1971 Po velké, avšak nekvalitní opravě druhé turbíny (stojící blíže ke mlýnu) je půl roku po opravě turbína odstavena, což trvá až do roku 2004.
1980 – 1982 Změna užívání západní části stavby – z části provozní budovy a skladu vzniká opět obytná část; tu se souhlasem MNV Dobřichovice kupuje Daniel Havlík.
1982 Elektrárna mimo provoz. Havarijní stav jezu a stížnost na nedodržování vládního usnesení, týkající se obnovy a rekonstrukce malých vodních elektráren.
Od padesátých let nebyl jez udržován, což bylo dříve povinností mlynáře jako věcné břemeno. Po znárodnění mlýna byl tento systém zrušen.

Elektrárna pracuje dodnes, dochované je i mlýnské zařízení. V roce 2005 byl mlýn zrekonstruován pro obytné účely.

11. 10. 1991 Uzavření dohody o vydání věci (registrováno státním notářstvím 30.1.1992); Objekt navrácen pokračovatelům rodu, Antonínu Havlíkovi a jeho sestře Jarmile Sikytové. Podíl Jarmily Sikytové odkoupil syn Antonína Havlíka, Daniel Havlík s manželkou.
1990 – 1992 Přestavba západní části mlýna na RD čp. 888 Daniela a Magdy Havlíkových.
15. 6. 1995 Ohlášení opravy vtoku.
1999 – 2000 Správu jezu převzalo Povodí Vltavy a.s. a stavba nového jezu na stejném místě.
2004 Velká rekonstrukce a automatizace druhé turbíny, spuštěna po 33 letech.
2004 Vydáno stavební povolení na přístavbu – kanceláře a bydlení, č.p.435
2005 Oprava a automatizace první turbíny (blíže k jezu). Elektrárna dodává 84 kW.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Havlík

Historie mlýna také obsahuje:

1856 - František Havlík

1884 - Karel Havlík (syn předešlého)

1920 - Karel Havlík (syn předešlého)

1939 - Karel Havlík (RR)


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  10 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   Obytná budova jednopatrová, provozní budova dvoupatrová.\n

   1732 - v létě zbořen, během léta byl postaven nový mlýn a na podzim už nový mlýn mlel.


   1872  - ve mlýně zaveden jeden "americký stroj" a zůstala ještě dvě česká složení, která v r.1894 ustoupila zařízení "americkému".


   1884  - zrušena pila.


   1897 - provedena rekonstrukce strojů, dřívější 4 kola byla odstraněna a místo nich bylo zprovozněno jedno velké kolo, které pohánělo všechny mlýnské stroje až do roku 1923.


   1911 - postaven nový jez místo starého šikmého.


   1923 - postavena nová turbína, dodavatelem technologie byla Firma Kress-Praha, firma Kohout

      Údajně některá technologická mlýnská zařízení jsou ve mlýně.
      VýrobceJosef Kohout, Praha Smíchov
      VýrobceJosef Kohout, Praha Smíchov
      Zaniklý
      • pila
      Dochovaný
      • výroba elektrické energie
      • jez
      • odtokový kanál
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      VýrobceJosef Kohout, Praha Smíchov
      PopisZařízení elekrárny z 20. let 20. století dodaly firmy Kress Praha a Kohout Smíchov (turbína).

      V roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, spád 1,2 m, výkon 57,6 HP.
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      VýrobceJosef Kohout, Praha Smíchov
      PopisZařízení elekrárny z 20. let 20. století dodaly firmy Kress Praha a Kohout Smíchov (turbína).

      V roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, spád 1,2 m, výkon 57,6 HP.
      PopisSoučasnost: 2 turbíny, výkn 84 kW, ročná výroba 0,448 GWh
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet
      NázevMlýn v Dobřichovicích
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.zsdobrichovice.cz/programy/dejepis/kronika_dobrichovic/III%20mlyn.htm
      Datum citace internetového zdroje12.11.2012
      AutorInternet
      NázevMlýn v Dobřichovicích
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.zsdobrichovice.cz/programy/dejepis/kronika_dobrichovic/III%20mlyn.htm
      Datum citace internetového zdroje12.11.2012
      AutorInternet
      NázevDobřichovice
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.mistopis.eu/mistopiscr/podbrdsko/cernosicko/dobrichovice.htm
      Datum citace internetového zdroje12.11.2012
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československél
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesněníPraha, str.43
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorInternet
      NázevSeznam vodních elektráren na Berounce
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesněníMVE Dobřichovice
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje16.6.2015
      Autor
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      6.10.2012 21:33 uživatelem Helena Špůrová

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 7.10.2017 19:29
      Radomír Roup 9.6.2018 22:01
      doxa (Jan Škoda) 11.11.2019 22:12
      srubarski (Michal Šrubař) 24.9.2015 16:03